json_encode($result);}else echo $result;}} ?> TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THI THPT QG, VÀ TUYỂN SINH - NĂM 2019