json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Quà tặng cuộc sống, số thứ 4: chủ đề An toàn giao thông