json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Chàng thủ khoa với niềm đam mê tin học